സർക്കാരിന്റെ 5 ലക്ഷത്തിന്റെ സൗജന്യ കുടുംബചികിത്സ പുതിയ അറിയിപ്പ്| Medical insurance card | kasp pmjay5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ കുടുംബ ചികിത്സ | കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 2021-22 | കേരള സർക്കാരിൻറെ പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ എത്തി
Ayushman bharat karunya arogya suraksha paddhati.
Ayushman Bharat-Prime Minister Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY).
Karunya Arogya Suraksha Paddhati (KASP).
ayushman card
ayushman bharat,
Ayushman bharat well being card
ayushman bharat malayalam newest information
RSBY-CHIS.
KASP-PMJAY scheme
Ayushman Bharath all particulars in Malayalam

Observe us on Fb :

For any suggestions, Mail us :
dcbmediatm@gmail.com

📢📢📢Disclaimer:
📌ഈ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ,സാമുദായിക, മതപരമായ ഒരു വേർതിരിവുമില്ല. ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകൾ ഏതുനിമിഷവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേഷനുകൾ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക.ഈ വീഡിയോ.അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്.നിക്ഷേപം നടത്തും മുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും , ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക.റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്

#dcbmedia
#KarunyaInsurance
#HealthInsurance
#AyushmanBharat
#ayushmanbharatdigitalmission
#5lakh
#centralgovernment
#healthcard
#insurance coverage
#pmjay
#500000
#HealthCard

supply

Share / Save

Learn More About Our Alternative Investments: 213-460-5586

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories