මෝටර් රථවාහන රක්ෂණය – Motor Insurance coverageමෝටර් වාහන රක්ෂණය යනු කුමක්ද ?
හදිසි අනතුරකදී හෝ වෙනත් අලාභ හානියකදී රක්ෂිතයාගේ වාහනයට සිදුවන හානිය සදහා වාහන හිමිකරුට මුල්‍යමය ප්‍රතිලාභයක් ලබාදීම මෝටර් වාහන රක්ෂණයයි.
එමෙන්ම,
තුන්වන පාර්ශවයක දේපළ සහ මෝටර්වාහන පනත යටතේ නියමිත පරිදි ශාරීරික තුවාල හෝ මරණය සම්බන්ධයෙන් නියමිත පරිදි වන්දි මුදල් ලබාදීම ද සිදුවේ.

මෝටර් වාහන රක්ෂණයෙන් ආවරණය වන්නේ කුමන ආකාරයේ හානිද ?
රිය අනතුරු
ඇතුලතින් ගිනි ගැනිම්
බාහිර පිපිරීම්
අකුණුසැර වැදිම්
සොරකම් කිරිම්
කැරලි කෝලාහල හා සිවිල් කෝලාහල නිසා සිදුවන හානි.
එමෙන්ම අමතර ආවරණ ලෙස ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්
ජලගැලීම් හා ස්වාභාවික විපත් වලින් වන හානි ද ආවරණය කරගත හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මෙම වීඩියෝව නරඹන්න

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව මෙරට රක්ෂණ කර්මාන්තය නියාමනය කරන ආයතනය බැවින් , ඔබේ රක්ෂණ හිමිකමේ අයිතිය තහවුරු කරන්න ඔවුන් හැම විටම පෙනී සිටී.
ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව
වෙබ් අඩවිය: www.ircsl.gov.lk
දුරකතනය: +94-11-2396184 – 9
ඊ මේල්: data@ircsl.gov.lk

supply

Share / Save

Learn More About Our Alternative Investments: 213-460-5586

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories